The NOW closet, laat je adviseren & shop jouw capsule closet. Ga voor een duurzame en opgeruimde kleding kast. Klik op de afbeelding voor meer informatie

Gratis verzending vanaf €100,- | Binnen 2 werkdagen verzonden 

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van NOW Fashion (2021).

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Overeenkomst

Artikel 4: Prijzen

Artikel 5: Betalingen

Artikel 6: Levering

Artikel 7: Verzendkosten

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9. Herroepingsrecht, ruilen en retourneren Artikel 10. Klachten

Artikel 11: Geschillen

Artikel 12: Overmacht

Artikel 13: Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer:

 1. NOW Fashion

Hoge Eng West 27

3882 TP Putten

Telefoonnummer:    +31 6 51 44 62 79

Mailadres: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/nowfashionputten

Instragram: https://www.instagram.com/nowfashionputten/

Kamer van Koophandel nummer: 65172590

BTW nummer: NL002282433B60

 1. NOW Fashion is een webshop gevestigd in Putten welke fashion, schoenen, tassen, sieraden, gifts en accessoires verkoopt. Ook bieden zij styling dienstverlening aan. Via www.now-fashion.nl wordt het assortiment online verkocht in een veilige web omgeving.
 1. Bereikbaarheid

Telefonisch +31 6 51 44 62 79 :maandag t/m vrijdag :10:00-17:30

Via de mail ([email protected]): maandag t/m  zaterdag: 9.00 – 17.00 uur

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.now-fashion.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
  • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden   wordt   afgeweken,   blijven   de   overige   bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant ontvangt langs elektronische weg een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Now-fashio.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

 • De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
  • Now-fashion.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Now-fashion.nl hanteert dezelfde prijzen in de webshop als in de winkel in Geldermalsen.

Artikel 5. Betalingen

 • Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:
 • Voor het online betalen brengt now-fashion.nl geen extra kosten in rekening.
 • iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Postbank, Fortis, Rabobank of ABN AMRO kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw

bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

 • Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve vo or zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met now-fashion.nl.
  • De klant geeft now-fashion.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 • Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is now-fashion.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 6. Levering

 • In de regel vindt de levering plaats binnen 3/5 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen en geaccepteerd, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
  • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan now-fashion.nl kan worden toegerekend.
 • Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven   (7)   dagen   nadat   hij   de   bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Now-fashion.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.
 • Bestellingen die maandag t/m zaterdag voor 13.00u worden geplaatst worden dezelfde dag nog aangeboden voor verzending. Bestellingen die zaterdag na 13.00u  of zondag worden geplaatst, worden dinsdag aangeboden voor verzending.
 • Het is ook  mogelijk om  de bestelling  in de  winkel op  te halen (Now Fashion, Kerkstraat 23, 3882 BM Putten). Hier kan de consument voor kiezen bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel   7.Verzendkosten

Now-fashion.nl hanteert binnen Nederland voor orders boven de € 100,- geen verzendkosten, orders onder de

€100,- wordt €6,95 voor gerekend. Voor internationale verzendingen gelden de tarieven die door DPD zijn bepaald.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde   producten gesloten overeenkomst(en)   aan   now-fashion.nl verschuldigd   is, heeft voldaan.

Artikel 9. Herroepingsrecht, ruilen en retourneren

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 10 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Now-fashion.nl mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in artikel 9.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangegeven derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • De retourzending dient u voldoende te frankeren. Let op: als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten  in eigen rekening gebracht. Omruilen en/of retour geven mag ook in de showroom plaats vinden (Hoge Eng West 273882 TP Putten)
 • De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en (in hoeverre mogelijk) originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn.
 • Voor het herroepingsrecht, ruilen en retoursturen dient u aan te melden doormiddel van het retourformulier bij de bestelling. Hierin kunt   u het   verzoek voor omruiling,   herroeping of retour sturen aangeven. Bij ruiling kunt u aangeven voor welk artikel u het item geruild zou willen zien. Bij de reactie van www.now-fashion.nl zal een retourformulier worden bijgevoegd, welke u bij het pakketje dient toe te voegen. Bij het ontbreken van het retourformulier kunt u mailen naar [email protected] en wordt deze nog eens toegestuurd.
 • Bij een ‘foutieve’ levering vanuit now-fashion.nl, dient de klant, na ontvangst product, binnen 3 dagen een melding te maken doormiddel van het versturen van een email naar [email protected]. Het pakket kan, na reactie now-fashion.nl, met bijgevoegd retourformulier, retour worden verzonden of gebracht worden naar de winkel (Now Fashion,Hoge Eng West 273882 TP Putten). De verzendkosten zijn   in eigen rekening
 • Bij het retour sturen of ‘foutieve’ levering wordt uw geld teruggestort op dezelfde rekening als waarmee u uw bestelling heeft betaald. Houdt u daarbij rekening met een verwerkingstijd van 10 dagen. Bij een ‘foutieve’ levering worden de gemaakte verzendkosten vergoed, bij het verschuldigde retour te storten bedrag.

Artikel 10. Klachten

Mocht u niet tevreden zijn  over het  geleverde artikel, neem dan contact op met now-fashion.nl doormiddel van het versturen van een email naar [email protected], binnen één maand nadat het gebrek zich heeft openbaard, dan wel dat u daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen. Een bij now-fashion.nl ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt Now-fashion.nl binnen een termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Now-fashion.nl probeert klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 11: Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen now-fashion.nl en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 12. Overmacht

Now-fashion.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Now-fashion.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e -mail contact op.

Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Now-fashion.nl